ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

 

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau - taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama prekių užsakymo (toliau - užsakymas) ir/ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - sutartis), sudaromos tarp UAB "LIMLT", veikiančios pagal bendrovės įstatus, internetinės parduotuvės www.lim.lt (toliau - Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau - Pirkėjas) dalis, supažindinanti Pirkėją su Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau - e. parduotuvė) prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygomis.

 1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Naudotis Pardavėjo e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1.1. Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;

1.1.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;

1.1.3. Visi juridiniai asmenys;

1.1.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų  tinkamai įgalioti atstovai.

1.2. Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo e. parduotuvėje.

1.3. Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo e. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę iš siūlomų Pardavėjo e. parduotuvėje. Pasirinkus prekę, ji dedama į krepšelį. Kai prekė jau krepšelyje, pasirenkama apmokėti ir užpildomi bei pateikiami registracijos duomenys. Pirkėjui pateikus registracijos duomenis, nurodomi papildomi komentarai/kontaktai. Pirkėjas patvirtina pristatymo ir apmokėjimo duomenis. Pirkėjas patvirtina užsakymą. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia prekių ir/ar paslaugų apmokėjimo duomenis. Pirkėjas naudodamasis elektronine bankininkyste apmoka užsakytas prekes ir/ar paslaugas bankiniu pavedimu į Pardavėjo siustame el. laiške nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pirkėjo pervestas pinigines lėšas įskaičius Pardavėjo atsiskaitomoje sąskaitoje, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių ir/ar paslaugų užsakymą.

1.4. Pirkėjo/Pardavėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, a. s. Nr. ir kt.) yra naudojami tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti. Šie duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymų numatytus atvejus.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Sutinku su sąlygomis” ir kitame lange užpildo Pirkėjo informaciją, bei paspaudžia mygtuką „TOLIAU“. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

1.6. Prekių ir/ar paslaugų aprašymai bei instrukcijos Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba. Kai kurie prekių aprašymai ir/ar instrukcijos yra verstiniai iš prekės gamintojo šalies kalbos, todėl ne visada tapatūs prekių gamintojo pateikiamiems originalo kalba.

1.7. Dėl atskirų prekių sertifikatų Pirkėjas privalo tiesiogiai kreiptis į gamintoją. Šiuo atveju Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, pateikia visus jam žinomus prekės gamintojo rekvizitus, reikalingus prekės sertifikatams gauti.

 

2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą iš Pardavėjo e. parduotuvės kataloguose pateikiamų.

2.2. Pirkėjas pareiškia, kad naudodamasis Pardavėjo e. parduotuves paslaugomis, sutinka su šiomis Elektroninės prekybos taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 24 (dvidešimt keturias) valandas Pardavėjo rekvizituoe nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjui nepranešus tinkamai apie duomenų pasikeitimą, Pardavėjas užsakymą vykdo paskutiniais jam žinomais Pirkėjo duomenimis. Šiuo atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir/ar nevykdymo. Pirkėjui nepašalinus duomenų neatitikimų per 7 (septynias) kalendorines dienas po Pardavėjo išsiųsto įspėjimo Pirkėjui jo rekvizituose nurodytu el. pašto adresu, Pardavėjas sumokėtų už prekę ir/ar paslaugą Pirkėjo pinigų negrąžina.  

2.4. Pirkėjas pareiškia, kad sutinka, jog prieš atsiskaitymą arba vėliau, Pardavėjas teisėtomis priemonėmis tikrintų duomenis apie Pirkėjo mokumą.

2.5. Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisitus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo e. parduotuve.

2.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas, be svarbių priežasčių atsisako priimti pristatytas prekes, jis įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas padengti Pardavėjui prekių pristatymo ir grąžinimo bei kitas patirtas išlaidas.

2.7. Pirkėjui vėluojant grąžinti šių taisyklių 2.6. punkte nurodytas Pardavėjo patirtas išlaidas, Pirkėjo atžvilgiu skaičiuojami 0,3 proc. dydžio delspinigiai nuo vėluojamos grąžinti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pavėluoto apmokėjimo atveju, kiekviena Pirkėjo sumokama suma, nepaisant mokėjimo dokumente nurodytos mokėjimo paskirties, pirma eile nukreipiama priskaičiuotiems delspinigiams padengti. Sekančios sumos užskaitomos kaip išlaidų grąžinimas.

2.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo asmens, registracijos ir užsakymo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo duomenimis.

2.9. Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo e. parduotuvėje.

2.10. Atvejais, numatytais taisyklių 2.8. ir 2.9. punktuose, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

 

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Jeigu registracijos, užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

3.2. Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo registraciją, vykdymą ir/ar naudojimąsi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėti pinigai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui bankiniu pavedimu į Pirkėjo sąskaitą banke. Šiuo atveju prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui

 3.4. Už prekes ir/ar paslaugas perkamas/užsakomas iš Pardavėjo, Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis. Tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, Pirkėjas turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. laiške nurodytą Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka Pirkėjui ir atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.5. Esant Pirkėjo įsiskolinimui, įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teise pasitelkti trečiuosius asmenis ir/ar perduoti duomenis apie Pirkėjo nemokumą tretiesiems asmenims. Šiuo atveju išieškojimo išlaidos tenka Pirkėjui.

3.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją e. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

 

4. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

4.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

4.3. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta (prekė) yra perduota.

4.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta (prekė) perduota tinkamai. Atskiri perdavimo-priėmimo aktai nesurašomi.

4.5. Standartinis prekių pristatymo laikas yra nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) darbo dienos. Į pristatymo laiką neįskaičiuojamas prekės paruošimo siuntimui laikas, todėl atskirais atvejais bendras pristatymo laikas gali pailgėti 1 (viena) ar 2 (dviem) darbo dienomis. Kai kurių prekių pristatymo laikas gali būti skirtingas (dažniausiai ilgesnis), tai reiškia, jog prekė turi atkeliauti tiesiai iš gamintojo, kas atitolina prekės išsiuntimo laiką.

4.6. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Ši suma Pardavėjo e. parduotuvės prekių kataluoguose nėra įskaičiuota į prekių kainą.

 

5. GARANTIJA PREKĖMS

5.1. Prekėms Pardavėjas suteikia 1 (vienerių) metų garantinį aptarnmavimą. Garantinio aptarnavimo laikotarpio pradžia sutampa su prekės perdavimo Pirkėjui data.

5.2. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, Pirkėjas turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.

5.3. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus prekės pirkimo dokumentą ir Pirkėjo prašymą Pardavėjui dėl prekės priėmimo garantiniam aptarnavimui, su išsamiu defekto apibūdinimu. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą pirkimo dokumentuose.

5.4. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmoka Pirkėjas.

5.5. Prekių gamintojas gali prekėms suteikti ir ilgesnį garantinį aptarnavimą. Pasibaigus Pardavėjo suteiktam garantinio aptarnavimo terminui, Pardavėjas neatsako už gamintojo suteiktos garantijos sąlygas ir/ar jų vykdymą.

 

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" nuostatos.

6.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

6.3. Prekės privalo būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo perduotos Pirkėjui. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

6.4. LR teisės aktai numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu (Pirkėju) pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, jis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu pagalba[zenklas eta]lim[taskas]lt  arba paštu, registruotu laišku, adresu: Naftininkų g. 5, 2K-15, Mažeikiai) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos (kai parduodama prekė) ir/ar per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos (kai teikiamos paslaugos).

 6.5. Jeigu Pirkėjas (fizinis asmuo) nori atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalo šių taisyklių 6.4. punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu. Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjui bus išsiųstas pranešimas jo nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 24 (dvidešimt keturias) val., Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją per kontaktų formą arba tiesiogiai. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalo grąžinti Pardavėjui įsigytą prekę, atitinkančią šių taisyklių 6.2. punkto reikalavimus, jeigu prekė buvo pristatyta.

6.6. Prekių grąžinimo atvejais, prekės turi būti grąžintos Pardavėjui adresu, adresu, kurį nurodo pardavėjas po pirkėjo kreipimosi dėl prekės grąžinimo.

6.7. Atsisakius užsakymo ar sutarties, Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju - per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

6.8. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Pirkėjas prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizdą. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja iki visiško įsipareigojimų pagal jas įvykdymo.

7.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

7.3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

7.4. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – Mažeikių rajono apylinkės teisme. 

 

8. Pardavėjo rekvizitai

 

Internetinė parduotuvė www.lim.lt

UAB "LIMLT"

Įmonės kodas: 302665005

Registracijos adresas: Naftininkų g. 5 2K-15, Mažeikiai, Lietuva

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT26 7044 0600 0772 8493, AB SEB Vilniaus bankas

El. paštas pagalba[zenklas eta]lim[taskas]lt